Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő megnevezése

  • Adatkezelő: Kovács István Ákos
  • Székhely és levelezési cím: 1073 Budapest, Erzsébet körút 25-27.
  • farkasligetakademia@gmail.com
  • Telefon: +36-30-598-9600

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)

3. A regisztráció során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

Név

A név felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához azért szükséges, mivel Kovács István Ákos csak ügyfeleivel veszi föl a kapcsolatot. Ezen felül Kovács István Ákos és a bejelentő közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

E-mail cím

Az e-mail cím szolgáltatásra regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül Kovács István Ákos és a bejelentő közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

Üzenet

A bejelentő további igényeit kívánja fölmérni, és esetleges egyéb mondanivalóját megismerni, mivel Kovács István Ákos minél inkább személyre szabott szolgáltatást szeretne nyújtani.

Kovács István Ákos felhívja a figyelmet, hogy a fenti adatokból a név és az e-mail cím megadása kötelező. Nem szükséges azonban, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza, tetszőleges cím is megadható. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

3.1.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az üzenet küldése során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása.

3.1.2. Az adatkezelés időtartama

Kovács István Ákos az üzenet küldése során megadott kapcsolattartási adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

3.2. Adatkezelés a Farkasliget Akadémia Facebook-oldalán

Kovács István Ákos a Farkasliget Akadémia gondolati világa, szolgáltatásai, programjai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook-oldalt tart fenn.

3.2.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a fenti adatok tekintetében az érintett önkéntes regisztrációja.

3.2.2. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A látogatókra az Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételek irányadók.

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén Kovács István Ákos előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

Kovács István Ákos nem felel a felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért.

Kovács István Ákos nem felel semmilyen, a működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

3.3. Adatkezelés a Farkasliget Akadémia Instagram-oldalán

Kovács István Ákos a Farkasliget Akadémia gondolati világa, szolgáltatásai, programjai megismertetése, népszerűsítése céljából Instagram-oldalt tart fenn.

3.3.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a fenti adatok tekintetében az érintett önkéntes regisztrációja.

3.3.2. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A látogatókra az Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételek irányadók.

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén Kovács István Ákos előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

Kovács István Ákos nem felel a felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért.

Kovács István Ákos nem felel semmilyen, a működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

5.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Kovács István Ákos mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

A személyes adatokhoz Kovács István Ákos férhet hozzá a feladata ellátása érdekében. Kovács István Ákos csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára.

5.2. Adatbiztonsági intézkedések

Kovács István Ákos a bejelentésben megadott személyes adatokat egy szolgáltatónál tárolja. A szolgáltató adatai a következők:

Kovács István Ákos és a szolgáltató megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférést naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

6.1 A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Kovács István Ákostól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, Kovács István Ákos kinek, mikor, milyen jogalap szerint, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Kovács István Ákos az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött e-mailben teljesíti.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Kovács István Ákos módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Kovács István Ákos a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti.

6.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Kovács István Ákostól a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet Kovács István Ákos abban az esetben utasítja el, ha Kovács István Ákost a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha számviteli jogszabályok által előírt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor Kovács István Ákos a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti az érintettet.

6.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait Kovács István Ákos zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát Kovács István Ákos jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt Kovács István Ákos ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig Kovács István Ákos tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

6.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha Kovács István Ákos a személyes adatot pl. közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

7.1. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet Kovács István Ákos ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

7.2. NAIH eljárása

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál online panaszt tehet. Az elérhető link: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html. Személyes időpontot egyeztetni kedden és csütörtökön 9:00–12:00 és 13:00–16:00 óra között a következő telefonszámon lehet: +36 (1) 391-1400. Felhívjuk figyelmét, hogy a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt (Kovács István Ákost) panaszával kapcsolatban, és az nem vezetett eredményre.

Budapest, 2022. október 12.